Algemene website voorwaarden AAC Import Export


Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van AAC Import Export Establishment www.jfm-wholesale.com (hierna: de website). 

Inhoud en beschikbaarheid van de website

 • De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgewerkt en AAC Import Export neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en bescherming van haar systemen te waarborgen.
 • AAC Import Export geeft geen garantie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de blijvende goede werking van de website, de juistheid, de volledigheid en de relevantie van de informatie die op de website wordt verstrekt. Bovendien kan AAC Import Export niet garanderen dat de website of een deel ervan altijd beschikbaar is of dat het verkeer op de website altijd optimaal is.
 • Indien deze website verwijst naar websites van derden (door middel van hyperlinks), is AAC Import Export niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.
 • AAC Import Export behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de gegevens en functionaliteiten van de website (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen en/of de toegang tot de op de website aangeboden diensten (gedeeltelijk) te weigeren. AAC Import Export kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een wijziging in de gegevens of diensten of voor schade veroorzaakt door het weigeren van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden de facturen opgesteld in euro's en zijn ze exclusief omzetbelasting en eventuele kosten voor verpakking en/of transport. Wij behouden ons het recht voor om prijs- en assortimentswijzigingen, drukfouten en de beschikbaarheid van de voorraad aan te brengen.
 • AAC Import Export is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of de toepassing, de verwerking of het andere gebruik van de op de website beschikbare informatie. Bovendien kan AAC Import Export niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door virussen die uw computer kunnen infecteren als gevolg van het gebruik van de website of voor het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins.
 • Alle software die beschikbaar wordt gesteld om informatie van de website te downloaden is auteursrechtelijk beschermd door AAC Import Export en/of de derde partij die de software levert. Op het gebruik van de software zijn de bepalingen van de met de eindgebruiker gesloten licentieovereenkomst van toepassing, die aan de software is gehecht of erin is opgenomen. Het is mogelijk dat de eindgebruiker de bepalingen van de licentieovereenkomst moet accepteren voordat de software kan worden geïnstalleerd. De Software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor het downloaden door eindgebruikers in overeenstemming met de licentieovereenkomst.
  Reproductie of herdistributie van de software in strijd met de licentieovereenkomst kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke boetes. Het kopiëren van de software met het oog op reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden. In dit geval sluit AAC Import Export alle garanties met betrekking tot de software uit.

Gebruik van de website

 • De handelsmerken en logo's op deze website zijn geregistreerd. Elk onwettig gebruik van deze website of delen ervan kan een schending van het auteursrecht, het merkenrecht of enige andere relevante wet- of regelgeving inhouden en is daarom ten strengste verboden.
 • De informatie die op deze website wordt gepubliceerd is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (inclusief tekst, grafisch materiaal, logo's, plannen, geluid en ander intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is verboden, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AAC Import Export.
 • U bent aansprakelijk voor schade die AAC Import Export lijdt als gevolg van uw handelen of nalatigheid, mits u daarvoor verantwoordelijk wordt geacht. Indien derden schadevergoeding eisen van AAC Import Export voor schade die is veroorzaakt door dit handelen en nalaten, vrijwaart u AAC Import Export voor deze claims. AAC Import Export behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. U bent gebonden aan deze wijzigingen en dient daarom regelmatig deze pagina te raadplegen om te weten te komen aan welke voorwaarden u zich moet onderwerpen. AAC Import Export beheert deze website vanuit het centrale kantoor in Temse, België.

Betalingen en leveringen

 • De AAC Import Export website staat geen online betaling toe. Uw betalingsvoorwaarden zijn geregistreerd op het kantoor en door het plaatsen van een bestelling gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u geen betalingstermijn heeft gekregen, wordt u gevraagd de vervoerder te betalen op het moment van levering.
 • De leveringen zijn gratis voor alle bestellingen van meer dan 250€, excl. BTW and accijzen. Voor zover mogelijk wordt uw bestelling de volgende dag verzonden.

Inschrijving en registratie

 • Door zich te registreren, uw gegevens te registreren, een gebruikersnaam en wachtwoord te ontvangen en deze voorwaarden te accepteren, keurt u als geregistreerde gebruiker de inhoud van de voorwaarden goed en kunt u vervolgens gebruik maken van de online diensten.
 • Het wachtwoord dat is toegekend voor de registratie is persoonlijk en vertrouwelijk en u bent persoonlijk verantwoordelijk voor het (correcte) gebruik van het wachtwoord.

Online verkoop

 • De Algemene Leveringsvoorwaarden van AAC Import Export SA zijn volledig van toepassing op alle transacties, op alle aanbiedingen van AAC Import Export, op alle overeenkomsten die met AAC Import Export worden gesloten en op de uitvoering van deze overeenkomsten en op alle verbintenissen die met AAC Import Export worden aangegaan. 

Privacy verklaring

 • AAC Import Export zet zich in om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de verzamelde informatie van of over u te beschermen tegen illegaal gebruik.
 • Op sommige plaatsen op de website vragen wij u om informatie te verstrekken. De door U verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden.  Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt om informatie van ons te verkrijgen, kunnen wij uw gegevens opslaan. Met behulp van deze gegevens  kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen. 
 • Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van AAC Import Export en/of haar filialen.
 • AAC Import Export maakt gebruik van zogenaamde cookies om onze website, producten en diensten beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze stellen AAC Import Export bijvoorbeeld in staat om de voorkeuren van een bezoeker af te leiden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de werking van een webpagina te vergemakkelijken. Wanneer u inlogt op de AAC Import Export website om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot online diensten, moet u uw naam en wachtwoord invoeren. Om dit aanmeldingsproces te versnellen, kan AAC Import Export een cookie op de harde schijf van uw computer plaatsen. De volgende keer dat u onze website bezoekt, herkent het u als klant dankzij deze cookie. In dit geval is het niet nodig om de benodigde gegevens opnieuw in te voeren. Het is duidelijk dat AAC Import Export de via cookies verkregen informatie niet zal gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Als u geen gebruik wilt maken van cookies, kunt u het gebruik ervan via uw eigen computer deactiveren. In dit geval zult u echter (bijna) geen gebruik meer kunnen maken van de online diensten als geregistreerde gebruiker. U kunt ook regelmatig de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen.
 • AAC Import Export verstrekt geen persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld aan personen of bedrijven buiten de AAC Import Export organisatie, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat AAC Import Export met u heeft gesloten.

Procesvoering

 • De rechtbanken van de plaats van ons hoofdkantoor zijn alleen bevoegd om geschillen te beslechten.
 • Als u opmerkingen, commentaar, suggesties of klachten heeft, aarzel dan niet om schriftelijk contact met ons op te nemen op 
  A.A.C. Import Export
  Aalsmeerderweg 103G
  1432 CJ Aalsmeer – Netherlands
 • Of per e-mail naar het adres: linda@aac-online.com